Wish It Were February

Wish It Were February

Aerosol, oil, wood | 60" x 24" x 2" | 2014 |

Detail

Detail

  • mailicon.png
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon